“Castiga experienta barista la tine acasa”REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Castiga experienta barista la tine acasa”


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Campania publicitara “Castiga experienta barista la tine acasa” denumita in continuare (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre:
Bringo Magazin S.R.L. (denumit in continuare "Bringo" sau „Organizator”), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Str. Mihai Eminescu nr. 108- 112, etaj 5, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/13752/2016 avand Codul Unic de Inregistrare RO 36649034, prin administrator Florina Dobre in calitate de „Organizator”
si
SC DE SILVA EXCLUSIV SRL, adresa Bucuresti sector 1 str. Daniel Danielopolu nr.44 A, CUI RO25156995, înregistrat la Reg. Com. cu numărul J40/2283/2009, avand contul nr. RO64BRDE445SV44860404450 deschis la banca BRD , reprezentata de Virgil Calina in calitate de Administrator, (denumit în continuare “Partener”).1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
1.3. Regulamentul Oficial este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe canalele oficiale de comunicare ale Organizatorului, https://campaigns.bringo.ro/.
1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale, care vor fi comunicate catre public prin actualizarea si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe canalele oficile de comunicare ale Organizatorului, https://campaigns.bringo.ro/, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.
1.6. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania este organizata si se desfasoara prin intermediul platformei Bringo si se pot inscrie doar participantii care cumpara prin intermediul Bringo, minim un pachet de cafea marca Dallmayr Home Barista Roaste, 500g din magazinele Carrefour, pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Regulamentului.
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania se va desfasura in perioada: 30.11.2023, ora 08:00 si pana la data de 31.01.2024, ora 22:00, exclusiv in intervalele de timp indicate in cadrul Sectiunii 6 din acest Regulanent Oficial (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform mentiunilor din art. 1.5.
3.4. Dupa data incetarii Campaniei, 31.01.2024, ora 22:01, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei, inclusiv circumstante legate de etichetarea Produselor participante sau anunturile existente in unitatile de vanzare care comercializeaza Produse participante sau in cadrul platformei Bringo.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE4.1. Campania este deschisa participarii oricarei persoane fizice, denumita in continuare „Participant”, care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a. are domiciliul/ resedinta (chiar si temporara) in Romania, indiferent de cetatenie;
b. este major, la data inscrierii la campanie avand implinita varsta de 18 ani;
c. accepta termenii si conditiile prezentului Regulament;
d. indeplineste cumulativ conditiile din Sectiunea 6 - Mecanismul Campaniei, din prezentul Regulament.
4.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;
c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea;
d. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – c. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
e. Persoanele care nu respecta art. 4.1.
4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.2. Orice incercare de fraudare se sanctioneaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie.
4.4. Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI SI VALOAREA ACESTORA5.1. In cadrul Campaniei se vor acorda prin tragere la sorti trei premii constand in:
Tip premiu:
Cafetieră Create 5 E5CM1-6ST
Numar total de premii: 3
Valoare individuala cu tva: 368.99 lei
Valoarea totala: 1106,97
Specificatii premiu:Cafetieră Create 5 E5CM1-6ST, 1000 W, 1.4L, selector aroma, suport filtru, detasabil,timer 24h, functie de mentinere cald 40 min, indicator lateral nivel apa 2-10 cesti, full inox.

5.2. Valoare totala a premiilor oferite in cadrul campaniei este 1106,97 lei TVA inclus.5.3. Premiile acordate nu pot fi cedate, nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in cazul refuzului de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.5.4. Un participant poate castiga un singur premiu oferit prin tragere la sorti.SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI6.1. Pentru a participa la Campanie si pentru a intra in tragerea la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
a. Sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in sectiunea 4 a prezentului Regulament Oficial;
b. Sa se inscrie in mod valid in Campanie, inclusiv in ceea ce priveste obligativitatea inscrierii exclusiv pe Perioada Campaniei, in considerarea intervalelor indicate la pct. d de mai jos, si sa urmeze mecanismul de participare descris in prezentul Regulament Oficial.
c. Sa isi creeze cont Bringo (in cazul in care nu detine deja unul). Utilizatorul contului este unicul responsabil de acuratetea datelor furnizate in momentul crearii contului pe aplicatia Bringo.
d. Sa achizitioneze in perioada campaniei, prin intermediul aplicatiei Bringo din oricare hipermarket Carrefour, cafea marca Dallmayr Home Barista Roasted, 500g in cadrul aceleiasi comenzi, in functie de stocul disponibil din cadrul magazinului in momentul plasarii comenzii din perioada Campaniei.
e. Comenzile se vor plasa conform termenilor si conditiilor aferente aplicatiei Bringo.
f. Fiecare comanda plasata de un utilizator Bringo, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament, implica inscrierea automata la Campanie.
6.2. Prin plasarea unei comenzi care indeplineste conditiile de mai sus, Participantul declara ca a citit, cunoaste si accepta prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei, inclusiv in ceea ce priveste modalitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.
SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
7.1. Premiile oferite in cadrul Campaniei, se vor acorda prin tragere electronica la sorti.
7.2. Tragerea la sorti pentru premiile oferite din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorul, dintr-o baza de date ce va contine toate inscrierile din perioada Campaniei ce contin achizitiile cafea marca Dallmayr Home Barista Roasted, 500g. Baza de date pentru tragerea la sorti va fi furnizata de catre Organizator. Organizatorul isi asuma responsabilitatea complet pentru calitatea bazei de date si achizitiile conforme care au dreptul de a intra in baza de date pentru tragerea la sorti.
Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, din care va face parte si un notar public, fie la sediul Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, fie la sediul notarului public Nica Oana Raluca comunicat pe site-ul Camerei Notarilor Publici București in Lista notarilor in functie. In cadrul tragerii la sorti ce va avea loc in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii Campaniei, se vor extrage: 3 potentiali castigatori si 20 de rezerve.
Pana la verificarea si validarea efectiva a informatiilor solicitate participantului, un Participant va fi numit „Potential Castigator”.SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR
8.1. Pentru ca un participant, desemnat potential castigator in cadrul extragerii sa fie desemnat Castigator, acesta trebuie sa indeplineasca toate conditiile enumerate mai jos:
• sa aiba dreptul de participare conform regulamentului si o inscriere in perioada Campaniei conform mecanismului de participare descris in prezentul Regulament Oficial;
• sa aiba un cont Bringo activ (in cazul in care nu detine deja unul). Utilizatorul contului este unicul responsabil de acuratetea datelor furnizate in momentul crearii contului pe aplicatia Bringo;
• sa aiba o achizitie de cafea marca Dallmayr Home Barista Roasted, 500g, prin intermediul aplicatiei Bringo din oricare hipermarket Carrefour, in perioada campaniei. Comenzile se vor plasa conform termenilor si conditiilor aferente aplicatiei Bringo.
Fiecare comanda care indeplineste conditiile campaniei reprezinta o sansa in tragerea la sorti.
• sa aiba adresa de email, inscrisa in momentul crearii contului, valida. Prin adresa valida se va intelege faptul ca orice trimitere efectuata de catre Bringo, catre adresa respectiva poate fi livrata.
8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul daca Participantul desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.
8.3. Conform legii aplicabile in Romania, Organizatorul va face publice numele castigatorilor si premiilor castigate, in maxim 30 de zile lucratoare de la validarea tututor premiilor pe site-ul https://campaigns.bringo.ro.
8.4. Dupa tragerea la sorti potentialii castigatori vor fi apelati telefonic de un reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 5 (cinci) zile de la data confirmarii eligibilitatii comenzilor pe numerele de telefon transmise catre organizator in momentul crearii contului in aplicatia Bringo.
8.5. In cazul in care un Participant extras ca potential castigator nu furnizeaza un numar de telefon valid sau o adresa de email valida pe care sa poata fi apelat/contactat sau nu raspunde la mesajele/apelurile initiate de Organizator, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve, in ordinea extragerii lor. Numarul de telefon/ adresa de email transmise reprezentatilor.
8.6. Organizatorului servesc pentru identificarea participantilor si contactarea acestora. In cazul in care participantul nu poate fi contactat sau nu raspunde la emailul transmis, dupa 3 (trei) zile se va trece la contactarea rezervelor.
8.7. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare al castigatorilor si de inmanare a premiului oferit in Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu Participantii la Campanie.8.8. In cadrul apelului/emailului, Potentialului Castigator i se va solicita sa declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii (pentru verificarea conditiei de varsta necesara inscrierii in Campanie), adresa de livrare.In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiului, in termen de 3 zile de la momentul refuzului apelului. Participantul va trebui sa completeze datele necesare in termen de maximum 3 zile de la momentul primirii link-ului securizat. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele.8.10. In cazul in care potentialul castigator nu respecta conditiile impuse de prezentul regulament sau refuza nemotivat prezentarea datelor solicitate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu il valida in calitate de castigator.8.11. In acest caz sau daca din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu Participantul extras ca potential castigator, in termenele stabilite in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campanie, se apeleaza la rezerve in ordinea extragerii acestora. Pentru rezerve se aplica acelasi principiu de validare pentru a fi desemnati castigatori.8.12. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazul in care Participantii posteaza comentarii cu raspunsul la intrebarile de campanie in alta perioada decat cea mentionata in prezentul Regulament Oficial.8.13. Trimiterea premiilor se va realiza, in termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare, la adresa de livrare mentionata in momentul apelului pentru validarea premiului. Fiecare castigator va trebui sa semneze un proces verbal de predare - primire premiu.8.14. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, cum ar fi de exemplu din cauza adresei de email sau numarului de telefon ce au fost comunicate incorecte/incomplete.Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul daca Participantii desemnati castigatori si rezervele desemnate nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie. Premiul va ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII
9.1. Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori.
9.2. Organizatorul prezentei Campanii nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiului, sau dupa termenul de revendicare a premiului prevazut in prezentul Regulament. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiului este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
9.3. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la, pentru:
• Situatiile in care adresa de e-mail din contul Bringo nu este corect, conform conditiilor din prezentul Regulament, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
• Cazurile in care Potentialului Castigator nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;
• Toate potentialele prejudiciile suferite de catre orice Participant desemnat in legatura cu premiul castigat; Participantii inteleg si recunosc ca Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru oricare si toate eventualele prejudicii sau vatamari suferite de catre Participanti sau cauzate unor terti ca urmare a utilizarii premiului
• Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului transmiterii premiului;
• Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru cazurile in care Castigatorul nu poate utiliza premiul.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
a. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiului;
c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiului si participantul poate face uz de acestea fara a prejudicia orice drepturi si/sau interese ale unor terte persoane;
d. Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament.
Organizatorul:
a. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigatori unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii.
SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1. In cazul in care este necesar, Organizatorul va calcula si va achita la bugetul de stat impozitul aferent premiiilor acordat, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
10.2. Suplimentar fata de impozitul cu retinere la sursa aplicabil pentru premiul obtinut, daca este cazul, orice alte obligatii de natura fiscala in legatura cu acestea, daca exista, sunt in sarcina exclusiva a Castigatorului. De la data la care Castigatorul intra in posesia premiului acordat in cadrul Campaniei, toate cheltuielile legale aferente acestui premiu revin castigatorului respectiv.
SECTIUNEA 11. INFORMAREA PARTICIPANTILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prezentul Regulament este pus la dispozitia Participantilor, precum si la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit prin accesarea websiteului https://campaigns.bringo.ro/, precum și pe celelalte canale de comunicare ale Organizatorului.
(1) Participarea la Campanie implica obligativitatea cunoașterii și respectarii prevederilor prezentului Regulament.
(2) Organizatorul colecteaza, stocheaza și prelucreaza date cu caracter personal ale Participantilor (nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa fizica de livrare) furnizate in mod direct de catre acestia la momentul crearii contului in Aplicatie, CNP.
(3) Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre
responsabilul cu protectia datelor desemnat de Organizator, avand urmatoarele date de contact: [email protected].
(4) Organizatorul, direct sau prin intermediul persoanelor imputernicite colecteaza, stocheaza și prelucreaza date cu caracter personal, dupa cum urmeaza:
5.1. Datele personale ale Participantilor la Campanie sunt prelucrate strict pe perioada desfasurarii Campaniei și pentru o perioada ulterioara incetarii Campaniei, in scopul exclusiv al asigurarii validarii Potentialilor Caștigatori, acordarii premiului si solutionarii eventualelor reclamatii, in vederea indeplinirii urmatoarelor scopuri de prelucrare:
5.1.1. pentru extragerea, validarea caștigatorilor, furnizarea premiului si gestionarea sesizarilor și/sau a intrebarilor legate de prezenta Campanie, utilizand canalele indicate in cadrul Regulamentului.
5.1.2. pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Organizatorului in contextul premiului acordat, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala (daca este cazul), precum și in materie de arhivare.
5.1.3. in vederea constatarii, exercitarii sau apararii drepturilor Organizatorului in justitie, daca
va fi cazul.
(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile detaliate mai sus, se desfasoara avand la baza urmatoarele temeiuri:
In vederea indeplinirii scopului mentionat in cadrul punctuui 5.1.1, temeiurile de prelucrare sunt reprezentate, dupa caz de: (a) contractul incheiat cu Participantii prin acceptarea de catre aceștia a Regulamentului Campaniei, acceptul fiind furnizat prin plasarea comenzii in cadrul platformei Bringo;
(b) obligatiile legale incidente și in baza carora Organizatorului trebuie sa primeasca și sa gestioneze sesizarile și intrebarile adresate impreuna cu interesul legitim constand in necesitatea de gestionare a sesizarilor și/sau intrebarilor utilizatorilor și utilizarea feedback-ului in vederea imbunatatirii serviciilor și/sau produselor oferite.
In vederea indeplinirii scopului mentionat in cadrul punctului 5.1.3. temeiul de prelucrare il reprezinta interesul legitim al Organizatorului care consta in luarea masurilor și intreprinderea formalitatilor necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor acestuia in justitie.
(6) Furnizarea de catre Participanti a datelor cu caracter personal poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract și este necesara pentru a putea beneficia de premiul oferit prin intermediul acestei Campanii. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal in conditiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorecta/incompleta a acestora poate atrage imposibilitatea participarii valabile la aceasta Campanie.
(7) Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei pot fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. De asemenea, datele personale pot fi transferate ulterior catre alte companii ale grupului in vederea indeplinirii scopurilor mentionate in prezentul Regulament. Suplimentar, și nu


Câștigători CAMPANIE
“Castiga experienta barista la tine acasa”

Barbu G
Rotariu A
Marin C